REGULAMIN SKLEPU

Warunki zakupu w Sklepie Internetowym www.sklepautomatyka.com.pl

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedawcę: 

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
NIP: 542-020-16-30, REGON: 002330724, KRS: 0000032441

Siedziba firmy mieści się pod adresem:
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego po adresem:

  • https://sklepautomatyka.com.pl

jest T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronach Sklepu Internetowego Sprzedającego nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Zapytania można składać poprzez sklep internetowy, wypełniając formularz zapytania. Osoba składająca zapytanie, zwana dalej Zamawiającym, jest podmiotem prawa handlowego lub przedsiębiorcą dokonującym zamówienia w ramach działalności gospodarczej, zaś umowa posiada dla niej charakter zawodowy w rozumieniu ustawy kodeks cywilny i ustawy o prawach konsumenta, co potwierdza Zamawiający. W przypadku umów zawieranych z konsumentami, w tym umów o charakterze niezawodowym nin. Regulaminu nie stosuje się.

4. Zapytania można składać na stronie internetowej https://sklepautomatyka.com.pl/zapytania

5. Przez złożenie zapytania należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zapytania znajdującego się w Sklepie.

6. Po złożeniu zapytania w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania sprawdzana jest dostępność towaru, a następnie przesyłana jest Klientowi informacja zwrotna (oferta).

7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą złożenia przez Zamawiającego zamówienia droga elektroniczną (e-mail) albo – w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez klienta – z chwilą otrzymania przez Sklep potwierdzenia akceptacji oferty (pkt 6).

8. W przypadku oświadczeń woli (składanie ofert, akceptacji ofert itp.) złożonych w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy, za datę ich złożenia przyjmuje się następny dzień roboczy.

9. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji akceptacji przedstawionej oferty oraz gdy w zamówieniu zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli podane dane będą budziły uzasadnione wątpliwości lub nie zostaną podane wszystkie wymagane dane dotyczące Klienta, a także zamówień, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin od ich złożenia przez Klienta.

10. Czas realizacji zamówień jest podawany w ofercie, z zastrzeżeniem dla formy płatności „przedpłata” i liczony jest od daty zawarcia umowy i wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeżeli zawarcie umowy i wpływ środków nastąpi w różnych datach, czas realizacji liczony jest od daty późniejszej.

11. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich netto plus VAT.

12. Dowód zakupu zamówionych towarów (faktura VAT) wysyłany jest wraz z zamówionym towarem lub odrębnym listem priorytetowym lub poleconym. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT  jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pełnych danych do wystawienia faktury VAT.

13. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski (wysyłki zagraniczne należy skonsultować ze Sprzedawcą) w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach https://sklepautomatyka.com.pl

14. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru w siedzibie Sklepu, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień: 1) firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy; 2) odbiór osobisty w siedzibie sklepu przewidywany czas dostawy: tego samego dnia roboczego.

15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, a także z ważnych powodów ekonomicznych, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia w tym zakresie oraz zwraca sumę pieniężną otrzymaną od klienta tytułem zapłaty za niedostępny towar.

16.  Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, a także  do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

17. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • płatność przy odbiorze gotówką,
  • przelew elektroniczny / przelew bankowy / przelew przekazem pocztowym na konto Sprzedawcy (przedpłata), z zastrzeżeniem, że przelewu należy dokonać dopiero po otrzymaniu od sprzedawcy maila zatytułowanego: „zamówienie w realizacji”.

18. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

19. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

20. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

21. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową. Klient powinien odesłać niezgodny z umową towar pod adresem sklepu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis zgłoszenia ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Klienta.

23. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych skorzystanie przez niego z oferty na inne dostępne w Sklepie towary.

24. W przypadku, gdy klient składając zamówienie w Sklepie podaje dane osobowe, to jednocześnie Klient ten wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane i są usuwane niezwłocznie po zrealizowaniu umowy. Powierzone Sklepowi dane osobowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014r., Dz. U. z 2014, poz. 1182, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 15 października 2013, Dz. U. z 2013, poz. 1422)
  • rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

25. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Klient przeszedł na strony serwisu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta.

26. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy także usługi w zakresie rozsyłanie newslettera. Umowa taka zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron w każdym czasie w dowolnej formie.

27. Zdjęcia towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

28. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy działanie Klienta spowodowało szkodę u Sprzedawcy, klient zobowiązany jest do jej naprawienia.

29. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego.

30. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

32. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: esklep@computerplus.com.pl albo telefonicznie: 85 74 89 123.

33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2022r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.